DWÓR NAD NARWI¥
HOTEL O WYJ¥TKOWEJ OSOBOWOŒCI

WYPOCZYNEK I BIZNES W BAJKOWEJ OKOLICY
Nasz hotel zlokalizowany jest w samym centrum "pocztówkowej" okolicy parku
Bia³ej Puszczy - z dala od wielkomiejskiego zgie³ku, wtulony w sosnowy las, tu¿
nad brzegiem Narwi. Dwór nad Narwi¹ to wymarzona propozycja dla Goœci
Indywidualnych oraz Biznesowych, którzy znajd¹ tu wszystko, czego szukaj¹.

KOMFORT WYPOCZYNKU
Na Goœci czekaj 13 czteroosobowych bungalowów oraz 24 przytulne pokoje.
W Dworze nad Narwi¹ bêdzie Ciê budziæ œpiew ptaków i poranne muzyka lasu,
a do snu uko³ysze cykanie œwierszczy i nastrojowy szum drzew.
SprawdŸ szczegó³y naszej oferty
Serdecznie zapraszamy
REGIONALNE PRZEBOJE KULINARNE
W naszej nastrojowej restauracji serwujemy najwiêksze przeboje kuchni regionalnej oraz zapraszamy w podró¿ po najbardziej apetycznych
zak¹tkach Europy. Nasz¹ wizytówk¹ jest profesjonalna obs³uga oraz przede wszystkim serdeczna atmosfera.

AKTYWNY WYPOCZYNEK I HOTELOWE ATRAKCJE
W naszym hotelu nie pozwolimy Ci siê nudziæ. Dwór nad Narwi¹ ³¹czy atrakcje krainy jezior oraz górskich szlaków. Czeka tu na Ciebie jazda
konna, przeja¿d¿ki bryczk¹, nastrojowe kuligi, sp³ywy kajakowe, rejsy weneck¹ gondol¹ oraz klimatyczna sala bilardowa. Mi³oœnikom aktywnego
wypoczynku proponujemy bitwy paintball'owe, k¹piele w Narwi oraz boisko sportowe.  

WESELA I UROCZYSTOŒCI RODZINNE
W Dworku nad Narwi¹ organizujemy niepowtarzalne przyjêcia weselne, jubileusze, obiady œwi¹teczne, zarêczyny oraz wieczory kawalerskie.
Oferujemy wyj¹tkowe scenariusze, które zaplanujemy i zrealizujemy zgodnie z Twoimi preferencjami oraz sami zaproponujemy oryginalne menu
oraz dodatkowe atrakcje. Nastrojowe wnêtrza naszego hotelu oraz "pocztówkowa" okolica sprawi¹, ¿e bêdziesz wspominaæ swoje wesele
lub uroczystoœæ rodzinn¹ w Dworku nad Narwi¹ z nostalgicznym uœmiechem.

BIZNES W ZIELONEJ OKOLICY
Goœciom "pod krawatem" proponujemy wyposa¿one w nowoczesne sprzêt profesjonalne zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, kompleksow¹
obs³ugê, pomoc techniczn¹ oraz przede wszystkim mo¿liwoœæ odpoczynku od krajobrazu rozpêdzonego miasta.   
Dworek Nad Narwi¹